Green Field Template

 

 

Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini pokrenula je stranicu "BH SELO" s ciljem prikupljanja podataka i kreiranja informacija o turističkim destinacijama koja se odnose na etno sela, seoska domaćinstva, nacionalne parkove i druge prirodne destinacije u Bosni i Hercegovini. 

"BH SELO" nastoji unaprijedi ruralna područja koja imaju velike mogućnosti za razvoj turističkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Želimo motivisati i podržati što više osoba koje žive u ruralnim sredinama da se organizovano bave pokretanjme sosptvenog biznisa kroz otvaranje seoskih domaćinstava i ukazati im na mogućnosti koje nude ruralna područja. Koristeći dobre prakse i direktni uvid u potrebe, zajedno sa ciljnom grupom nastojimo kreirati rješenja koja su realna i izvodljiva.

.....
Unaprijedimo ruralna područja u BIH !

Ruralna područja u Bosni i Hercegovini imaju velike mogućnosti za razvoj seoskog turizma. Motivišimo i podržimo što više osoba koje žive u ruralnim sredinama da se organizovano bave pokretanjem sopstvenog biznisa kroz otvaranje seoskih domaćinstava. 

 

Projekat "Zajedno učinimo život boljim u BiH" podržan je od strane Vlade Švicarske.

 

Pored očuvanja kulturne baštine, obnove starih kuća, poljoprivrednih objekata, cilj je i zaustaviti iseljavanje stanovništva te podstaći povratak domicilnog stanovništva, s naglaskom izmedju ostalog, i na proizvodnju zdrave hrane.

Projekat Unije pod nazivom “Zajedno učinimo život boljim u BiH”, podržan od strane Vlade Švicarske, a implementira se na području Bihaća, Lukavca i Čapljine.

Anketiranje povratnika i interno raseljenih lica u 2016. godini u Bihaću, Čapljini i Lukavcu koje je provela Unija za održivi povratak i integracije u BiH, omogućilo nam je stvaranje šire slike o potrebama za ulaganjem u oblasti koje imaju šanse da uspiju i omoguće običnom čovjeku da radi i  živi od svog rada. Obzirom da se pomenuto anketiranje, uglavnom, provodilo u ruralnim područjima, shvatili smo da trebamo konkretno pomoći anketiranim porodicama, a ujedno i stvoriti ambijent u cilju jačanja turističkih potencijala.